Νομοθεσία

 

 

Νομοθεσία (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, Αγορανομικός Κώδικας και Κανονισμός (ΕΚ) 1513/2001

 όπως τροποποίησε τον Κανονισμό 133/1966 (ΕΟΚ)Ονομασίες και ορισμοί των ελαιόλαδων

1. Παρθένα ελαιόλαδα

Έλαια που λαμβάνονται από τον ελαιόκαρπο αποκλειστικά με μηχανικές ή άλλες φυσικές μεθόδους υπό συνθήκες ιδίως θερμικές, οι οποίες δεν συνεπάγονται αλλοίωση του ελαίου και τα οποία δεν έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία πλην της πλύσης, της καθίζησης, της φυγοκέντρησης και της διήθησης, εξαιρουμένων των ελαίων που έχουν ληφθεί μετά από επεξεργασία με διαλύτη ή με μεθόδους επανεστεροποίησης και κάθε μίγματος με έλαια άλλης φύσης.
Τα έλαια αυτά κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες και λαμβάνουν τις ακόλουθες ονομασίες:
 

 α) Εξαιρετικό (έχτρα) παρθένο ελαιόλαδο
 

 Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου ο βαθμός οργανοληπτικής αξιολόγησης είναι ίσος ή ανώτερος του 6.5 του οποίου η ελεύθερη οξύτητα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, είναι κατά μέγιστο 0,8 g ανά 100 g και του οποίου τα λοιπά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα προς τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.

 

 β) Παρθένο ελαιόλαδο
 

 Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου ο βαθμός οργανοληπτικής αξιολόγησης είναι ίσος ή ανώτερος του 5.5 του οποίου η ελεύθερη οξύτητα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, είναι κατά μέγιστο 2,0 g ανά 100 g και του οποίου τα λοιπά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα προς τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. (μπορεί να χρησιμοποιείται και ο χαρακτηρισμός "εκλεκτό" στο στάδιο της παραγωγής και του χονδρικού εμπορίου).

 

γ) LAΜΡΑΝΤΕ ελαιόλαδο

Πρόκειται για παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η ελεύθερη οξύτητα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, είναι ανώτερη των 2,0 g ανά 100 g και του οποίου τα λοιπά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα προς τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.

 

2. Εξευγενισμένο (ραφινέ) ελαιόλαδο
Ελαιόλαδο λαμβανόμενο από εξευγενισμένο παρθένου ελαιολάδου, του οποίου η ελεύθερη οξύτητα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,3 g ανά 100 g και του οποίου χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.

 

3. Ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα
Ελαιόλαδο προερχόμενο από ανάμιξη εξευγενισμένου ελαιολάδου και παρθένου ελαιολάδου εξαιρουμένου του μειονεκτικού, του οποίου η ελεύθερη οξύτητα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει το 1,0 g ανά 100 g και του οποίου τα λοιπά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα προς τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή.
 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των διαφόρων τύπων ελαιολάδων.

 

 

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο

Παρθένο Ελαιόλαδο

LAΜΡΑΝΤΕ Ελαιόλαδο

Εξευγενισμένο Ελαιόλαδο

Ελαιόλαδο

Οξύτητα(wt/wt % )

=< 0,8

=<2,0

>2,0

=< 0,3

=< 1,0

 

Τρόποι διάθεσης ελαιολάδων, σπορέλαιων και πυρηνελαίων

1) Απαγορεύεται η θέση σε κυκλοφορία ή η διάθεση στην κατανάλωση, από οποιονδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο, ελαιολάδων οποιασδήποτε ποιότητας, αναμειγμένων σε οποιαδήποτε αναλογία με άλλα έλαια, ως και η κατοχή τέτοιων αναμειγμένων ελαιολάδων από τους εμπόρους. Εξαιρείται η περίπτωση του ελαίου από ελαιοπυρήνες, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 72 παρ. 7 του Κώδικα Τροφίμων.

2) α) Τα βρώσιμα ελαιόλαδα που προορίζονται για τον καταναλωτή σύμφωνα πρέπει να διατίθενται προς πώληση αποκλειστικά προσυσκευασμένα και να φέρουν τις ενδείξεις που επιβάλλονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
β) Η χύμα πώληση βρώσιμου ελαιολάδου στον τελικό καταναλωτή επιτρέπεται αποκλειστικά για την κατηγορία του παρθένου ελαιολάδου και μόνον από τους παραγωγούς, με την έκδοση των παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ..

3) Απαγορεύεται η πώληση ελαιολάδων και σπορέλαιων από βιομηχανίες, βιοτεχνίες και χονδρεμπόρους σε εμπόρους που δεν διατηρούν κατάστημα που να λειτουργεί νόμιμα.

 

Τι αλλάζει στη Νομοθεσία για το ελαιόλαδο

 

Α. ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Ο κανονισμός 1019/2002 έχει ισχύ σε όλα του τα άρθρα από 1/11/2003 και καταπιάνεται με θέματα εμπορίας και διακίνησης του ελαιολάδου:

 1. Από 1/11/2003 διακινούνται υποχρεωτικά μόνο τυποποιημένα ελαιόλαδα μέχρι 5 λίτρα με εξαίρεση τους χώρους μαζικής εστίασης όπου μπορούν να κυκλοφορούν και τυποποιημένα 10 λιτρα.Δηλαδή σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η διάθεση 16 κιλων.

 2. Η προαιρετική αναγραφή της καταγωγής του προϊόντος συνεχίζεται

 3. (έχουν δωθεί πάνω από 10 άδειες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ από το Υπουργείο Γεωργίας)

 4. Είναι υποχρεωτική και η επεξήγηση κάθε μία ς από τις κατηγορίες ( Εξαιρετικό παρθένο, παρθένο, ελαιόλαδο, πυρηνέλαιο) πχ Ελαιόλαδο: αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα

 5. · Η οξύτητα γράφεται μόνο στα παρθένα εφόσον περιέχει και τα λοιπά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά (Κ, υπεροξείδια κλπ)

 6. Οι ισχυρισμοί πρώτης πίεσης, εν ψυχρώ έκθλιψης θα πρέπει να τεκμηριώνονται με πραγματικά στοιχεία.

 7. Σε περιπτώσεις προσθήκης σε άλλα τρόφιμα θα πρέπει να αναφέρεται το ακριβές ποσοστό ελαιολάδου.

Α1. Τροποποίηση του 2568/91 με τον 796/2002 Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού η ισχύς του άρχεται από 1/9/2002 και δεν περιλαμβάνουν οι διατάξεις του τα συσκευασμένα πριν την 1/9/2002 λάδια. Οι βασικές διαφοροποιήσεις του από τον 2568 είναι :

 1. Μπαίνει ανώτατο όριο στην ημερομηνία εκτέλεσης της ανάλυσης 5 ή 10 εργάσιμες ημέρες μετά την δειγματοληψία ανάλογα αν είναι χειμώνας ή καλοκαίρι και ταυτόχρονα προϋποθέτει τα ΕΝ ΙSO5555 , EN ISO661.

 2. Aλλαγές στην οργανοληπτική μέθοδο αξιολόγησης

 3. Το όριο για την Ερυθροδιόλη-Ουβαόλη στα πυρηνέλαια από ελάχιστο 12 γίνεται ελάχιστο 4,5

 4. Βάζει όρια και στις αλειφατικές αλκοόλες με στόχο να εντοπίσει τα repasso (έλαια με κηρούς μεταξύ 300 και 350 και αλειφατικές αλκοόλες πάνω από 350 και ερυθροδιόλη ουβαόλη πάνω από 3,5 θεωρούνται πυρηνέλαια ενώ με τον παλαιό κανονισμό θεωρούνταν λαμπάντε)

Β. OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο νέος κανονισμός εισαγάγει νέα οργανοληπτική μέθοδο σύμφωνα με την οποία :

 • Δεν έχουμε πλέον συνολική βαθμολογία των ελαίων αλλά κατάταξη του παρθένου ελαιολάδου.

 • Η κατάταξη αυτή βασίζεται στο επίπεδο της έντασης του επικρατέστερου ελαττώματος και στην παρουσία ή όχι του φρουτώδους. (Σύμφωνα μ ετον παλαιό κανονισμό υπήρχαν οι βαθμοί 3,5, 5,5 και 6,5 που χαρακτήριζαν και την κατηγορία του παρθένου. Με τον νέο κανονισμό για να χαρακτηριστεί ένα εξτρα παρθένο θα πρέπει ο μέσος όρος των ελλατωμάτων να είναι μηδέν και να έχει φρουτώδες, ενώ για το χαρακτηρισμό παρθένο τα ελατώμματα να ξεπερνούν σε βαθμολογία μέσου όρου το 2,5 και να υπάρχει φρουτώδες.)

 • Εκτός των παραπάνω καθίσταται πρακτικά απαραίτητη η δημιουργία ομάδων δοκιμαστών για τις οποίες το ΔΣΕ έχει θέσει πλέον ως επιπρόσθετη απαίτησή του τη διαπίστευση αυτών των ομάδων από τον εθνικό φορέα διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)

Γ. Οι Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες

Μπήκαν στη ζωή μας από τον Ιούνιο του 2001 όταν ξέσπασε κρίση στην Ευρωπαϊκή κοινότητα με όρια που είχε ορίσει ένα κράτος μέλος και δεν είχαν ορίσει άλλα.

Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε έγκαιρα από την βιομηχανία όμως δεν υπάρχουν ακόμη όρια για τους light αρωματικούς υδρογονάνθρακες και αναμένεται να θεσπιστούν σύντομα και για το ελαιόλαδο.

Για τις αναλυτικές μεθόδους η επιστημονική κοινότητα δεν έχει ακόμη αποφανθεί (μάζα ή υγρή χρωματογραφία) και το ΔΣΕ επιτρέπει όποια από τις δύο μεθόδους ανά εργαστήριο φέρνει τα ποιο αξιόπιστα αποτελέσματα.

 

Δ. ΗΑCCP

H Υπουργική Απόφαση 487 που από τον Οκτωβριο του 2000 υποχρεώνει τις επιχειρήσεις τροφίμων να εφαρμόζουν σύστημα Haccp χρήζει εφαρμογής σε όλες τις ελαιουργείες αλλά σύμφωνα με το νόμο και στα ελαιουργεία.

Το ελαιόλαδο από τη φύση του εμπεριέχει μόνο φυσικούς και χημικούς κινδύνους (όχι μικροβιολογικούς)

 • Οι κυριώτεροι Φυσικοί κίνδυνοι είναι : Γυαλιά από τους περιέκτες ή ξένα σώματα από πλημελές φιλτράρισμα

 • Χημικοί Κίνδυνοι : Φυτοφάρμακα, Πολυκυκλικοί Υδρογονάνθρακες, Αλογονομένοι Διαλύτες, Βαρέα μέταλλα

Με βάση την 539/3 /7/2002 Εγκύκλιο του ΕΦΕΤ υποχρέωση της εφαρμογής συστήματος ασφάλειας των τροφίμων, έχουν και οι μικρές επιχειρήσεις και οικοτεχνίες με υποχρέωση τήρησης όχι πλήρους συστήματος ΗACCP αλλά παρακολούθησης των κάτωθι σημείων με τήρηση αρχείων :

 1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

 2. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΩΝ

 3. ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (χημικός, μικροβιολογικός)

Ε. ΜΕΛΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

 • ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ (Εχει ξεκινήσει σε Ιταλία και Ισπανία και εξαπλώνεται και στη χώρα μας) Είναι συνεχώς αυξανόμενες οι απαιτήσεις για προέλευση του ελαιολάδου και καθορισμό της ποικιλίας του.

 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΗΠΙΑ ΑΠΟΣΜΗΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ Υπάρχει μέθοδος βασιζόμενη στις φαιοφυτίνες η οποία το ανιχνεύει. Υπάρχουν όμως και αναπτύσσονται και άλλες μέθοδοι που μπορούν να το εντοπίσουν. ·

 • Αυτόματοι αναλυτές υπερύθρου (NIR, FTIR) από τους οποίους έχουμε όλο και καινούργιες εφαρμογές.

 • ΝΜR (αναλυτικές συσκευές που βασίζονται στην αρχή του Μαγνητικού Συντονισμού) και έχουν εφαρμογές στον προσδιορισμό του χρόνου ελαιοποίησης του ελαίου όπως και στη γνησιότητα και ποιότητά του. ·

 • Μεθόδους για τον προσδιορισμό φουντουκελαίου.

 

   

<<Επιστροφή  

 

Design by Zago.gr - © Copyright 2005